پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی بیمارستان

  لیست پزشکان متخصص

  ردیف

  نام پزشک

  نوع تخصص

  وضعیت استخدام

  1

  دکتر حامدی

  متخصص داخلی

  قرارداد ساعتی

  2

  دکتر منتی

  متخصص ارتوپدی

  طرحی

  3

  دکتر کیانی

  ENT

  طرحی

  4

  دکتر پیرحاجی

  متخصص مغز و اعصاب

  طرحی

  5

  دکتر کیخواه

  متخصص اطفال

  طرحی

  6

  دکتر شهاوند و شهروس وند

  جراح عمومی

  طرحی

  7

  دکتر عالی رضایی ارتوپد طرحی

  8

  دکتر مهرجوی و امیری

  متخصص پوست

  طرحی

  9

  راضیه طا هر دباغ

  متخصص قلب

  طرحی

  10

  سید فرید رضوی

  متخصص اطفال

  پیمانی

  11

  منا قیم

  متخصص زنان و زایمان

  پیمانی

  12

  ویدا امانی

     ENT   (گوش ،حلق ،بینی)

  رسمی

  13

  مسعود صعیدی

  متخصص اطفال

  رسمی

  14

  شیوا خطیر

  متخصص زنان و زایمان

  رسمی

  15

  علی اسدی ذاکر

  متخصص بیهوشی

  قرارداد ساعتی

  16

  طهماسب سعیدی

  متخصص داخلی

  قرارداد ساعتی

  17

  علیرضا اسپید

  متخصص رادیولوژی

  قرارداد ساعتی

  18

  دکتر اختری متخصص داخلی کارانه

  19

  دکتر دیناروند رادیولوژیست طرحی
  20 دکتر نریمانی ارتوپد طرحی

  گروه دورانV5.5.2.0